Mike Swan's Hebrew/Yiddish Repertoire
Home Single Band Music Appearances About Contact

 

Am Yisrael Chai
Ani Ma'amin
Artsa Aleinu
Asher Boro
Ashira
Baruch Ato Bair
Baruch Habo
Bashana Haba’a
Bei Mir Bistu Shen
Belz
Chorshat Ha Ekaliptus
Chusen Kale Mazel Tov
David Melech Yisrael
Dodi Li
Ele Chamda Libi
Erev Ba
Erev Shel Shoshanim
Hafinjan
Harachaman
Harmonika
Hava Nagila
Hevenu Sholom Alechem
Hine Ma Tov
K'var Achare Chatsot
Kakosuv
Ketsad M’rakdin
Ki Kel Poel
Ki Lo Yitosh
Ko Amar
L’shana Haba’a
Mode Ani
Nochon Libi
Od Yishoma
Od Yishoma - Carlbach
Ohavhi Hashem
Ose Shalom
Ovino
Riziner
S'u Sh'orim
Sh'sulim
Shibolet Basade
Shir
Shir Hamalot
Shiro Chadosho
Shivti
Shmoine Shrotzim
Sim Shaom
Siman Tov
Siman Tov 2
Sisu Et Yerushalayim
Sovi Mamtera
Steps
Tsena Tsena
Tumbalalaika
Un Az Der Rebbe Zingt
Ure Vanim
Ure Vanim 2
Ush’avtem Mayim
Uvau Ha’ovdim
V'haishev
V'Omar Bayom Ha Hu
Vay’hi Bishrun Melech
Vosik
Y’did Nefesh
Y’varech’cha
Yasis
Yerushalayim Shel Zahav
Yibone Hamikdosh
Zemer Atik

 

Home Single Band Music Appearances About Contact
 
Mike Swan (805) 610-1683 5550 Traffic Way #18 Atascadero, CA 93422 michael.c.swan@gmail.com
© Mike Swan 2012